Ngưng chế độ Save the World của Fortnite có lẽ là điều tốt nhất