Điều khoản dịch vụ

Cập nhật lần cuối 25/12/2023

Điều khoản dịch vụ của Gamelade.vn

1. Phạm vi điều chỉnh

Điều khoản dịch vụ này (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”) quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của website Gamelade.vn (gọi tắt là “Website”).

2. Đối tượng áp dụng

Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập và sử dụng Website.

3. Giải thích từ ngữ

Trong Điều khoản dịch vụ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • “Người dùng” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức truy cập và sử dụng Website.
 • “Tài khoản” là tài khoản được tạo bởi Người dùng để đăng nhập và sử dụng Website.
 • “Nội dung” là tất cả thông tin, dữ liệu, hình ảnh, video, âm thanh,… được đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở tin tức, bài viết, bình luận, hình ảnh, video, âm thanh,…

4. Quyền và nghĩa vụ của người dùng

 • Quyền của người dùng

  • Người dùng có quyền truy cập, sử dụng các dịch vụ của Website theo quy định của Điều khoản dịch vụ này.
  • Người dùng có quyền bình luận, chia sẻ các thông tin liên quan đến game trên Website.
 • Nghĩa vụ của người dùng

  • Người dùng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều khoản dịch vụ này khi truy cập và sử dụng Website.
  • Người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật khi tạo Tài khoản.
  • Người dùng có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về nội dung mà mình đăng tải trên Website.
  • Người dùng có nghĩa vụ không thực hiện các hành vi sau:
   • Đăng tải, chia sẻ các thông tin vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục.
   • Đăng tải, chia sẻ các thông tin gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
   • Đăng tải, chia sẻ các thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm, đe dọa,…
   • Đăng tải, chia sẻ các thông tin spam, quảng cáo,…

5. Quyền và nghĩa vụ của Gamelade.vn

 • Quyền của Gamelade.vn

  • Gamelade.vn có quyền thay đổi, bổ sung Điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo trước.
  • Gamelade.vn có quyền xóa bỏ, chỉnh sửa, biên tập các nội dung do Người dùng đăng tải trên Website.
  • Gamelade.vn có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Người dùng nếu Người dùng vi phạm Điều khoản dịch vụ này hoặc pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Gamelade.vn

  • Gamelade.vn có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ theo đúng quy định của Điều khoản dịch vụ này.
  • Gamelade.vn có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng theo quy định của pháp luật.

6. Bảo mật thông tin

Gamelade.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng theo quy định của pháp luật.

Gamelade.vn chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho Người dùng.
 • Liên hệ với Người dùng để giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Gamelade.vn không chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau:

 • Được sự đồng ý của Người dùng.
 • Theo quy định của pháp luật.

7. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Website sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Gamelade.vn và Người dùng.

Nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Điều khoản chung

 • Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Website.
 • Gamelade.vn có quyền thay đổi, bổ sung Điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo trước.

Người dùng có trách nhiệm cập nhật Điều khoản dịch vụ mới nhất khi sử dụng Website.