Chris Nguyễn

Chris Nguyễn
Chris Nguyễn's Avatar

crisnguyen

Chris Nguyễn

CEO - Gamelade

Mình là Chris Nguyễn, người viết trên Gamelade, sở thích của mình là viết báo, viết truyện và đọc sách, đó là cách chữa lành tâm hồn

CÁC BÀI VIẾT CỦA Chris Nguyễn