figma

  • tears-of-the-kingdom-figma (1)

    Zelda: Tears of the Kingdom sắp có Figma

    Công ty Good Smile Company thông báo hợp tác với The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, bao gồm ba hình figma. Công ty Good Smile đã tiết lộ một bộ đồ chơi figma Nhật Bản mới dựa trên các nhân vật từ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Good Smile nổi […]

    14:53 Ngày 21 tháng 4 năm 2024