Sonic Superstars

  • sonic-superstars (1)

    Sega đổ lỗi cho Mario về doanh số bán thấp của Sonic

    Các nhà điều hành của Sega cho rằng hiệu suất bán hàng kém của Sonic Superstars là kết quả của sự cạnh tranh với Super Mario Bros. Wonder Các nhà điều hành của Sega đã gợi ý rằng sự cạnh tranh với Super Mario Bros. Wonder đã làm tổn thương doanh số bán của Sonic […]

    12:27 Ngày 20 tháng 7 năm 2024