Tom Clancy's Rainbow Six Siege

  • Rainbow Six Siege Add thêm Skin Jynxzi

    Jynxzi có skin riêng trong Rainbow Six Siege

    Một Streamer nổi tiếng trên Twitch là Jynxzi đã được thêm vào trò chơi bắn súng chiến thuật phổ biến của Ubisoft: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Một skin cho người phát trực tuyến nổi tiếng trên Twitch là Jynxzi vừa được thêm vào Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Trò chơi bắn súng góc nhìn […]

    23:04 Ngày 23 tháng 6 năm 2024