Yu-Gi-Oh Master Duel

  • Yu-Gi-Oh Master Duel thêm 2 Selection Packs mới

    Yu-Gi-Oh Master Duel thêm 2 Selection Packs mới

    Yu-Gi-Oh Master Duel đã thêm hai Selection Packs mới vào trò chơi, bao gồm tất cả những lá bài hoàn toàn mới Yu-Gi-Oh Master Duel đã phát hành hai Selection Packs mới cho tháng Sáu, cả hai đều bổ sung các lá bài mới vào trò chơi và mang lại các bản in lại của […]

    06:55 Ngày 17 tháng 6 năm 2024