Sledgehammer Games

  • Toys for Bob và Sledgehammer Games sa thải 30-40% nhân viên

    Toys for Bob và Sledgehammer Games sa thải 30-40% nhân viên

    Theo báo cáo, Toys for Bob, studio phát triển Crash Bandicoot, và Sledgehammer Games, studio phát triển Call of Duty, đã mất đi khoảng 30% và 40% nhân viên tương ứng. Những đợt sa thải này là một phần trong kế hoạch của Microsoft nhằm cắt giảm 1900 nhân viên trên toàn bộ các nhóm […]

    11:12 Ngày 20 tháng 7 năm 2024