Terraria

  • Terraria cập nhật thêm vào bản vá 1.4.5

    Terraria cập nhật thêm vào bản vá 1.4.5

    Bản vá 1.4.5 dự kiến sẽ là một cập nhật lớn cho Terraria, các nhà phát triển đã giới thiệu một số tính năng trong bài viết State of the Game Mặc dù Terraria có thể chưa có ngày phát hành chính thức cho bản vá 1.4.5, nhưng các nhà phát triển đã giới thiệu […]

    07:28 Ngày 15 tháng 4 năm 2024