Xbox Game Pass Ultimate

  • xbox-game-pass-ultimate-logo (1)

    Xbox Game Pass Ultimate mất đi 2 game trong tháng này

    Mặc dù liên tục thêm vào dịch vụ đăng ký, Xbox Game Pass Ultimate sẽ mất đi hai trò chơi vào cuối tháng này. Ngày 29 tháng 2 năm 2024, Xbox Game Pass Ultimate sẽ mất Soul Hackers 2 và Madden NFL 22. Mặc dù việc mất Soul Hackers 2 là một đòn giáng đối […]

    12:23 Ngày 15 tháng 4 năm 2024